வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் பராமரிக்கப்படும் 9 சிங்கங்களுக்கு கொரோனாவாம்: ஒரு பெண் சிங்கம் இறந்தது

வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் மொத்தம் 12 சிங்கங்கள் இருந்தன. இந்த சிங்கங்களுக்காக 5 கூண்டுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 9 வயது நீலா என்ற பெண் சிங்கத்திற்கு மூக்கு ஒழுகுதல் மற்றும் இருமல் அதிகம் இருந்ததால் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டது. ஆனாலும் அது இறந்தது

வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் பராமரிக்கப்படும் 9 சிங்கங்களுக்கு கொரோனாவாம்: ஒரு பெண் சிங்கம் இறந்தது Read More