இந்தியக் பண்பாட்டு பரிணாம ஆய்வுக் குழு மாற்றியமைக்கப்படுகிறது

இந்தியாவின் 12000 ஆண்டு கால பண்பாட்டின் தோற்றம், பரிணாமம் குறித்த வரலாற்றை ஆய்வு செய்ய ஒன்றிய அரசால் அமைக்கப்பட்ட 16 பேர் குழுவில் பெண்கள், பட்டியல் சாதி, பழங்குடி, சிறுபான்மையினர், தென்னிந்தியர்க்கு இடம் இல்லை என்பதை கடந்த ஆண்டு சு. வெங்கடேசன் …

இந்தியக் பண்பாட்டு பரிணாம ஆய்வுக் குழு மாற்றியமைக்கப்படுகிறது Read More